Share

การลดธงครึ่งเสา

การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เป็นเวลาเท่าใด ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา การลดธงชาติครึ่งเสาจะกระทำในกรณีที่ประมุขหรือบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆ เสียชีวิต โดยปกติทางราชการจะประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเป็นเวลา ๓ วัน 

การลดธงชาติครึ่งเสาให้ปฏิบัติการเหมือนการชักธงขึ้นเช่นปกติ แต่เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นจนถึงยอดเสาก่อน แล้วจึงชักธงลงเช่นเดียวกับเรื่องวิธีการชักธงชาติ

อัลบัมรวมภาพลดธงครึ่งเสาใน FACEBOOK: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.190850354314796.50912.100001694983517&l=ec5e8f1d5e&type=1


วันที่ทำการบันทึก 02-10-2554


Share  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (ธงไตรรงค์)(Thai national flag museum)
อีเมล์: thaiflag@hotmail.co.th , วีดิทัศน์เกี่ยวกับธงชาติไทย : http://www.youtube.com/user/mykeawja , เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/www.thaiflag.org
ขอขอบคุณสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดย วรกุล งามสระคู | บันทึกข้อมูลโดย เบญจภา มนัสสงวนศักดิ์
ขอขอบคุณ: อนัญญา ศรีภุมมา, ธารทิพย์ กำนลมาศ และ จันทกาญจน์ คล้อยสาย