Share

การกระทำอันเป็น การเหยียดหยาม หรือไม่สมควรต่อธงชาติ

๑๙.๑ การกระทำอันเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ ได้แก่ การกระทำต่อธงชาติรูปจำลองของธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ ด้วยเจตนาเหยียดหยามประเทศชาติ เช่น ฉีกทำลาย ถ่มน้ำลายรด ใช้เท้าเหยียบ วางเป็นผ้าเช็ดเท้า ซึ่งเป็นการแสดงความดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามชาติไทย

๑๙.๒ การกระทำที่ไม่สมควรต่อธงชาติ รูปจำลองของธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ เช่น

๑๙.๒.๑ การประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นในผืนธงรูปจำลองของธง หรือแถบสีของธง

๑๙.๒.๒ การใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีของธงอันมีลักษณะตามข้อ ๑๙.๒.๑

๑๙.๒.๓ การใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีของธงไว้ ณ สถานที่หรือวิธีอันไม่สมควร

๑๙.๒.๔ การประดิษฐ์ธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใดๆ โดยไม่สมควร

๑๙.๒.๕ แสดงหรือใช้สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตามข้อ ๑๙.๒.๔ วันที่ทำการบันทึก 20-06-2554


Share  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (ธงไตรรงค์)(Thai national flag museum)
อีเมล์: thaiflag@hotmail.co.th , วีดิทัศน์เกี่ยวกับธงชาติไทย : http://www.youtube.com/user/mykeawja , เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/www.thaiflag.org
ขอขอบคุณสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดย วรกุล งามสระคู | บันทึกข้อมูลโดย เบญจภา มนัสสงวนศักดิ์
ขอขอบคุณ: อนัญญา ศรีภุมมา, ธารทิพย์ กำนลมาศ และ จันทกาญจน์ คล้อยสาย