Share

การดูแลรักษา และ การพับธงชาติ

๑๐.๑ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานผู้ปกครองอาคารสถานที่ราชการหรือสถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนผู้ครอบครองอาคารสถานที่ที่มีการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติกวดขันดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบโดยเคร่งครัด

๑๐.๒ ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติเก็บรักษาธงชาติไว้ด้วยความเคารพในสถานที่และที่เก็บอันสมควร

๑๐.๓ การเชิญธงชาติจากที่เก็บรักษาเพื่อนำไปใช้ ชัก หรือแสดง ในกรณีที่ธงชาติเป็นผืนผ้าให้เชิญไปในสภาพที่พับเรียบร้อย และด้วยอาการเคารพเมื่อถึงทีที่จะใช้หรือแสดงจึงคลี่ธงออกเพื่อใช้หรือแสดงต่อไป

๑๐.๔ การเชิญธงชาติจากที่ที่ใช้ ชัก หรือแสดง ไปเก็บไว้ ณ ที่เก็บรักษา ให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐.๓ 
วันที่ทำการบันทึก 20-06-2554


Share  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (ธงไตรรงค์)(Thai national flag museum)
อีเมล์: thaiflag@hotmail.co.th , วีดิทัศน์เกี่ยวกับธงชาติไทย : http://www.youtube.com/user/mykeawja , เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/www.thaiflag.org
ขอขอบคุณสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดย วรกุล งามสระคู | บันทึกข้อมูลโดย เบญจภา มนัสสงวนศักดิ์
ขอขอบคุณ: อนัญญา ศรีภุมมา, ธารทิพย์ กำนลมาศ และ จันทกาญจน์ คล้อยสาย