Share

การทำความเคารพธงชาติ

๙.๑ เมื่อมีการชักธงชาติขึ้นและลง ให้แสดงความเคารพโดยการยืนตรง หันไปทางเสาธง อาคาร หรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติขึ้นและลง จนกว่าจะเสร็จการ

๙.๒ ในกรณีที่ได้ยินเพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติ จะเห็นหรือไม่เห็นการชักธงชาติก็ตาม ให้แสดงความเคารพโดยหยุดนิ่งในอาการสำรวม จนกว่าการชักธงชาติหรือเสียงเพลงชาติ หรือสัญญาณการชักธงชาติจะสิ้นสุดลง 

กรุณาคลิกเข้าชม ... ระเบียบการชักธงชาติสยามระบุอยู่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ หน้า ๒๑๙๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๗๘ หลักฐานว่าด้วยเรื่องการกำหนดเวลาให้คนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินสยามยืนตรงเคารพธงชาติสยามในเวลา ๘ นาฬิกา และ ๑๘ นาฬิกา และ ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม๔๘ (ภาค ๒) กฎหมาย พ.ศ. ๒๔๗๘ ตอนที่ ๒ พิมพ์ครั้งแรก วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙ หลักฐานว่าด้วยเรื่องการกำหนดเวลาให้คนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินสยามยืนตรงเคารพธงชาติสยามในเวลา ๘ นาฬิกา และ ๑๘ นาฬิกา ได้ที่: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.174318042634694.47620.100001694983517&l=7e0ca5114b&type=1 
วันที่ทำการบันทึก 20-06-2554


Share  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (ธงไตรรงค์)(Thai national flag museum)
อีเมล์: thaiflag@hotmail.co.th , วีดิทัศน์เกี่ยวกับธงชาติไทย : http://www.youtube.com/user/mykeawja , เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/www.thaiflag.org
ขอขอบคุณสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดย วรกุล งามสระคู | บันทึกข้อมูลโดย เบญจภา มนัสสงวนศักดิ์
ขอขอบคุณ: อนัญญา ศรีภุมมา, ธารทิพย์ กำนลมาศ และ จันทกาญจน์ คล้อยสาย