Share

วันพิธีสำคัญที่ต้องชักธง และประดับ ธงชาติ

๗.๑ วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม ๑ วัน

๗.๒ วันมาฆบูชา ๑ วัน

๗.๓ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ ๖ เมษายน ๑ วัน

๗.๔ วันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๑ วัน

๗.๕ วันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๑ วัน

๗.๖ วันพืชมงคล ๑ วัน

๗.๗ วันวิสาขบูชา ๑ วัน

๗.๘ วันอาสาฬหบูชา ๑ วัน

๗.๙ วันเข้าพรรษา ๑ วัน

๗.๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๑ วัน

๗.๑๑ วันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๑ วัน

๗.๑๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕, ๖ และ ๗ ธันวาคม ๓ วัน

๗.๑๓ วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๑ วัน

นอกจากนี้สุดแต่ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว ส่วนงานพิธีอื่นๆ ตามประเพณีนิยม หากจะชักธงและประดับธงชาติก็ทำได้ แต่ต้องทำด้วยความเคารพ 
วันที่ทำการบันทึก 20-06-2554


Share  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (ธงไตรรงค์)(Thai national flag museum)
อีเมล์: thaiflag@hotmail.co.th , วีดิทัศน์เกี่ยวกับธงชาติไทย : http://www.youtube.com/user/mykeawja , เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/www.thaiflag.org
ขอขอบคุณสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดย วรกุล งามสระคู | บันทึกข้อมูลโดย เบญจภา มนัสสงวนศักดิ์
ขอขอบคุณ: อนัญญา ศรีภุมมา, ธารทิพย์ กำนลมาศ และ จันทกาญจน์ คล้อยสาย