Share

ตัวอย่างสัดส่วนแถบสีธงชาติไทยผิดบนบรรจุภัณฑ์


ตัวอย่างสัดส่วนแถบสีธงชาติไทยผิดบนบรรจุภัณฑ์
เรามีธงไตรรงค์เป็นธงชาติตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ... เราก็ยังใช้ "ธงไตรรงค์" เป็นธงชาติ แต่เปลี่ยนจากคำว่าธงชาติสยามเป็นธงชาติไทย ... และตลอดระยะเวลา ๙๖ ปี หรือ ๔ แผ่นดิน ... คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจการประดับธงไตรรงค์อย่างถูกต้อง ... ภาพนี้เป็นอีกภาพที่ยืนยันได้ว่าความรู้ความเข้าใจของคนไทยเกี่ยวกับการประดับธงชาติไทยยังต้องได้รับปลูกฝังในสิ่งที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ... กล่าวคือ "การประดับธงชาติไทยนั้น ต้องไม่ต่ำกว่าธงอื่นๆ ทุกกรณี" หรืออย่างน้อยก็ต้องสูงเสมอเท่ากัน และผืนธงชาติต้องไม่เล็กกว่า ไม่ซีด ไม่เสื่อมสภาพกว่า ... ภาพนี้เป็นการประดับธงชาติไทยที่ต่ำกว่าธงสัญลักษณ์ถือว่าไม่ถูกต้อง (ขอขอบคุณคุณอธิป อุดม ที่ถ่ายมาให้ทางพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้ทราบถึงการประดับธงชาติที่ผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีครับ)วันที่ทำการบันทึก 26-01-2556


Share  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (ธงไตรรงค์)(Thai national flag museum)
อีเมล์: thaiflag@hotmail.co.th , วีดิทัศน์เกี่ยวกับธงชาติไทย : http://www.youtube.com/user/mykeawja , เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/www.thaiflag.org
ขอขอบคุณสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดย วรกุล งามสระคู | บันทึกข้อมูลโดย เบญจภา มนัสสงวนศักดิ์
ขอขอบคุณ: อนัญญา ศรีภุมมา, ธารทิพย์ กำนลมาศ และ จันทกาญจน์ คล้อยสาย