Share

วิธีการชักธงชาติ

๖.๑ ผู้มีหน้าที่ชักธงชาติ ต้องแต่งกายเรียบร้อย

๖.๒ เมื่อใกล้กำหนดเวลาชักธงขึ้น ให้เตรียมธงชาติผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของผู้ชักธงให้เรียบร้อย

๖.๓ เมื่อถึงกำหนดเวลา ให้คลี่ธงชาติออกเต็มผืน แล้วดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นช้า ๆ ด้วยความสม่ำเสมอ จนถึงสุดยอดเสาธง แล้วจึงผูกเชือกไว้ให้ตึง ไม่ให้ธงลดต่ำลงมาจากเดิม

๖.๔ เมื่อชักธงลงให้ดึงเชือกให้ธงชาติลงช้า ๆ ด้วยความสม่ำเสมอ และสายเชือกตึงจนถึงระดับเดิมก่อนชักขึ้น

๖.๕ ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงเคารพหรือมีสัญญาณให้การชักธงขึ้นและลง จะต้องชักธงชาติขึ้นและลงให้ถึงจุดที่สุด พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้นๆ
 

วันที่ทำการบันทึก 20-06-2554


Share  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (ธงไตรรงค์)(Thai national flag museum)
อีเมล์: thaiflag@hotmail.co.th , วีดิทัศน์เกี่ยวกับธงชาติไทย : http://www.youtube.com/user/mykeawja , เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/www.thaiflag.org
ขอขอบคุณสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดย วรกุล งามสระคู | บันทึกข้อมูลโดย เบญจภา มนัสสงวนศักดิ์
ขอขอบคุณ: อนัญญา ศรีภุมมา, ธารทิพย์ กำนลมาศ และ จันทกาญจน์ คล้อยสาย