Share

ธงไตรรงค์ - แถบสีธงไตรรงค์ ที่ถือได้ว่าเป็นการประดับครั้งแรกๆ ในประวัติศาสตร์ คือการประดับในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑

ธงไตรรงค์ 
และ 
แถบสีธงไตรรงค์ 
ที่ถือได้ว่าเป็นการประดับครั้งแรกๆ ในประวัติศาสตร์ 
คือการประดับในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑ธงไชยเฉลิมพล - ธงชัยเฉลิมพล