Share

ขนาดและสีธงไตรรงค์ ธงชาติไทย

มีขนาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๖ ส่วน ยาว ๙ ส่วน ด้านกว้างแบ่งเป็น ๕ แถบ ตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่ กว้าง ๒ ส่วน ต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ ๑ ส่วน ต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ ๑ ส่วน
วิธีพิจารณาค่าสี เฉดสี ระดับสี ของธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ที่มีสีถูกต้องตามมาตรฐานสีที่ได้มีการประชุมกันและได้กำหนดค่าสีธงชาติไทย ตามโครงการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" จัดโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสีธงชาติไทยจะเป็นดังนี้ สีแดงคือ แดงสด หรือภาษาคนผสมงานสีเรียกว่า "แดงร้อย" สีขาว คือขาวบริสุทธิ์ ปราศจากเม็ดสี และสีน้ำเงิน คือ น้ำเงินขาบ หรือสีน้ำเงินโบราณ ซึ่งหมายถึงสีน้ำเงินแก่หรือเข้มอมม่วงหรือเจือม่วง 


ดังนั้น โปรดร่วมมือร่วมใจ ประดับ ใช้ ชัก ธงไตรรงค์ ธงชาติไทยด้วยสีที่ได้มาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อความสวยงามและการแสดงควา­มเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการใช้ธงชาติ ซึ่งมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยให้มีการรณรงค์จัดทำธงชาติและสีธงชาติให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ลักลั่นกันหรือดัดแปลงตามอำเภอใจจนผิดไปจากลักษณะและสีที่ควรจะเป็น

มติคณะรัฐมนตรี 
เรื่องการใช้ธงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปตรวจพิจารณา โดยให้ถือเป็นหลักการว่า สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา สถานศึกษา ที่ทำการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรอื่นๆ ของรัฐ นอกจากจะมีการชักธงขึ้นและลงตามเวลาเฉพาะในแต่ละวันแล้ว ให้ประดับธงชาติในที่อันสมควรเป็นการถาวร และสม่ำเสมอด้วย เพื่อสร้างความรู้สึกนิยมและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ธงชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏชินตาแก่ผู้พบเห็น ส่วนสถานที่ต่างๆ ของเอกชนให้อนุโลมตามความเหมาะสม และมอบให้กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำในการจัดทำธงชาติและสีธงชาติให้ได้มาตราฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ลักลั่นกันหรือดัดแปลงตามอำเภอใจจนผิดไปจากลักษณะและสีที่ควรจะเป็น
 
ที่มา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖เปรียบเทียบสีนำงินขาบที่ถูกต้องแลไม่ถูกต้องเปรียบเทียบสีนำงินขาบที่ถูกต้องแลไม่ถูกต้อง


วันที่ทำการบันทึก 20-06-2554


Share  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (ธงไตรรงค์)(Thai national flag museum)
อีเมล์: thaiflag@hotmail.co.th , วีดิทัศน์เกี่ยวกับธงชาติไทย : http://www.youtube.com/user/mykeawja , เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/www.thaiflag.org
ขอขอบคุณสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดย วรกุล งามสระคู | บันทึกข้อมูลโดย เบญจภา มนัสสงวนศักดิ์
ขอขอบคุณ: อนัญญา ศรีภุมมา, ธารทิพย์ กำนลมาศ และ จันทกาญจน์ คล้อยสาย