Share

เหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนธงชาติไทย โดย จมื่นอมรดรุณารักษ์ จากหนังสือ


เหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนธงชาติไทย โดย จมื่นอมรดรุณารักษ์ จากหนังสือ "วชิราวุธานุสสรณ์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖"