Share

สาธิตวิธีการทำลายหรือจำหน่ายออกในกรณี "ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย" เสื่อมสภาพ ชำรุด ขาดวิ่น สีซีด

คู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน้า๔๙ ข้อ ๓๒ ได้ระบุไว้ว่า การทำลายธงชาติเก่าที่เสื่อมสภาพกระทำได้โดยวิธีการฉีกผืนธงชาติที่เสื่อมสภาพแล้วให้ริ้วสีแยกออกจากกันให้หมดภาพหรือลักษณะอันเป็นผืนธงชาติหรือแถบสีธงชาติ 

สรุปและชมการสาธิต วิธีการทำลาย ธงชาติไทย หรือ ธงไตรรงค์ ในกรณีที่ธงชาติชำรุด เสียหาย หรือขาดวิ่นอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ขั้นแรก เราจะต้องทำการฉีกหรือแยกสีทั้งสามออกจากผืนธงให้เป็นอิสระต่อกันเสียก่อน นั่นก็คือการทำให้สีบนผืนธงชาติ กลายเป็นแถบผ้าสีธรรมดา ไม่มีความหมายใดๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือการให้คำนิยามสีของธงชาติไทย (ไม่มีความหมายหมายถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อีกต่อไป) 


ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕
ขั้นตอนที่ ๖
ขั้นตอนที่ ๗
ขั้นตอนที่ ๘
ขั้นตอนที่ ๙

วิดีทัศน์

ขั้นตอนวิธีการทำลายหรือจำหน่ายออกกรณี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย เสื่อมสภาพ หรือ ชำรุด วันที่ทำการบันทึก 04-10-2554


Share  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (ธงไตรรงค์)(Thai national flag museum)
อีเมล์: thaiflag@hotmail.co.th , วีดิทัศน์เกี่ยวกับธงชาติไทย : http://www.youtube.com/user/mykeawja , เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/www.thaiflag.org
ขอขอบคุณสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดย วรกุล งามสระคู | บันทึกข้อมูลโดย เบญจภา มนัสสงวนศักดิ์
ขอขอบคุณ: อนัญญา ศรีภุมมา, ธารทิพย์ กำนลมาศ และ จันทกาญจน์ คล้อยสาย