มอบริสต์แบนด์ "ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย" ให้กับท่านออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และในฐานะประธานการประชุมงานกิจกรรม ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยครั้งที่ ๑
- จากซ้ายไปขวา
คุณดวงพร สัจจาพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร
ท่านออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พฤฒิพล ประชุมผล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
พี่ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค
นางนฤมล ล้อมทอง เลขาธิการมูลนิธิเฉลิมกรุง


>>> คลิกที่นี่! เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

 
 

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย


คลิกที่นี่ ... คู่มือธงชาติไทย กฎ ระเบียบ การใช้ การชัก การแสดงความเคารพธงชาติไทย
(ไฟล์ PDF)


คลิกที่นี่ ... เอกสารนำเสนอการบรรยายเรื่อง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
(ไฟล์ PDF)


คลิกที่นี่ ... รายละเอียดชุดผืนธงพัฒนาการธงชาติไทย
(ไฟล์ PDF)
คลิกที่นี่ ... รายละเอียดชุดนิทรรศการประวัติธงชาติไทย
(ไฟล์ PDF)


โครงการกิจกรรมการบรรยายและนิทรรศการ
เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย
ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

โดย :

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย


นำเสนอต่อ :

ผู้จัดกิจกรรมงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย


ชื่อโครงการ :

กิจกรรมการบรรยายและนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยองค์กรที่จัดการบรรยายและนิทรรศการ :

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย

ดำเนินการโดย นายพฤฒิพล ประชุมผล

ตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย

หนึ่งในคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๐/๒๕๕๙ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีติดต่อ :

Facebook : พฤฒิพล ประชุมผล

E-mail : thaiflag@hotmail.co.th

Line ID : siamflag

Website : www.thaiflag.org และ www.siamflag.org

Youtube : www.youtube.com/user/mykeawja

ที่ตั้งเลขที่ ๑๕ ซอยลาดพร้าว ๔๓ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐


หลักการและเหตุผล :

“ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” คำกล่าวที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยก่อนที่บทเพลงชาติจะเริ่มต้นขึ้น เป็นสิ่งย้ำเตือนใจให้ได้ตะหนักถึงความสำคัญของธงชาติและเพลงชาติไทยในฐานะเป็นสัญลักษณ์ที่รวมใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียว และธงชาติไทยยังเป็นสิ่งเตือนใจให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ได้รักษาไว้ซึ่งแผ่นดินนี้เพื่อลูกหลานไทย แต่เชื่อได้ว่ายังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ทราบถึง ความเป็นมาว่า ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ที่เรายืนตรงเคารพทุกเช้าเย็นนั้นมีที่มาอย่างไร ผู้ใดเป็นผู้ออกแบบ ประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อใด และที่สำคัญกว่านั้นธงชาติไทยถือเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนรักและเทิดทูนในฐานะสัญลักษณ์สูงสุดของชาติ โดยเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่อิงการเมือง เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดกลุ่มหรือขั้วอำนาจใดๆ แต่เป็นสัญลักษณ์ที่รวมใจคนไทยให้เกิดความรักและสามัคคีร่วมกัน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงออกแบบธงไตรรงค์และพระราชทานให้เป็นธงชาติไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย ซึ่งประกาศใช้เป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติธงครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ อยู่ในมาตราที่ ๓ ดังนี้

ธงชาติสยาม รูปสี่เหลี่ยมรี มีขนาดกว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน มีแถบสีน้ำเงินแก่ กว้าง ๑ ส่วน ซึ่งแบ่ง ๓ ของขนาดกว้างแห่งธงอยู่กลาง มีแถบขาวกว้าง ๑ ส่วน ซึ่งแบ่ง ๖ ของขนาดกว้างแห่งธงข้างละแถบ แล้วมีแถบสีแดงกว้างเท่าแถบขาวประกอบชั้นนอกอีกข้างละแถบ ธงสำหรับชาติสยามอย่างนี้ให้เรียกว่าธงไตรรงค์ สำหรับใช้ชักในเรือพ่อค้าทั้งหลาย แลในที่ต่างๆ ของสาธรณชนบรรดาที่เปนชาติสยามทั่วไป ส่วนความหมายของแถบสีบนธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ที่เราท่องจำกันตั้งแต่เด็กๆ ว่า แดงคือชาติ ขาวคือศาสนา น้ำเงินคือพระมหากษัตริย์ มาจากการให้คำนิยามความหมายจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง "เครื่องหมายแห่งไตรรงค์" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ มีดังนี้

ขอร่ำรำพรรณบรรยาย ความคิดเครื่องหมาย แห่งสีทั้งสามงามถนัด ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายพระไตรรัตน์ และธรรมะคุ้มจิตไทย แดงคือโลหิตเราไซร้ ซึ่งยอมสละได้ เพื่อรักษาชาติศาสนา น้ำเงินคือสีโสภา อันจอมประชา ธ โปรดเป็นของส่วนองค์ จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์ จึ่งเป็นสีธง ที่รักแห่งเราชาวไทย ทหารอวตารนำไป ยงยุทธ์วิชัย วิชิตก็ชูเกียรติสยามฯ ดังนั้น ด้วยความที่ธงไตรรงค์เป็นธงที่พระมหากษัตริย์ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองและพระราชทานให้เป็นธงประจำชาติไทย จึงถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญสูงสุดของชาติ ที่รวมใจของคนทั้งชาติ และเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยได้รำลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษ อันก่อให้เกิดสำนึกทดแทนคุณประเทศชาติสืบไปวัตถุประสงค์ :

ด้วยเหตุผลดังกล่าว พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย จึงมีความพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในวาระการฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยเน้นการบรรยายให้ความรู้ประวัติธงชาติไทยอย่างถูกต้องพร้อมจัดนิทรรศการอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงจัดแสดงผืนธงชาติไทยแต่ละช่วงของพัฒนาการธงชาติไทย รวมทั้งกฎ ระเบียบ การใช้ การชัก การประดับ การแสดงความเคารพ และบทลงโทษ เกี่ยวกับธงชาติไทยที่คนไทยต้องรู้ ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยกลุ่มเป้าหมาย :

หน่วยงานทุกหน่วย ข้าราชการทุกสังกัด ประชาชน นักเรียน ประชาชนคนไทยทุกคน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย รับรู้ถึงรูปแบบพัฒนาการธงชาติว่ามีกี่แบบ แต่ละแบบมีความเป็นมาอย่างไร รวมถึงกฎ ระเบียบ การใช้ การชัก การประดับ การแสดงความเคารพ และบทลงโทษ เกี่ยวกับธงชาติไทยที่คนไทยต้องรู้


งบประมาณในการจัดกิจกรรม :

กิจกรรมการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย แบ่งเป็น ๒ ภาค
ภาคที่ ๑ บรรยายเรื่องพัฒนาการธงชาติไทยว่ามีกี่แบบ แต่ละแบบมีความเป็นมาอย่างไร รวมทั้งกฎ ระเบียบ การใช้ การชัก การประดับ การแสดงความเคารพ และบทลงโทษเกี่ยวกับธงชาติไทยที่คนไทยต้องรู้ การสาธิตวิธีการพับธงชาติไทยอย่างถูกต้องโดยผู้เข้าฟังการบรรยายจะได้รับผืนธงชาติไทยเพื่อฝึกหัดการพับธงชาติจริงๆ ภาคที่ ๑ นี้ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง

ภาคที่ ๒ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี ภาคนี้จะใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง นอกจากการบรรยายทั้ง ๒ ภาคแล้วยังมีการจัดนิทรรศการชุดพัฒนาการธงชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้ศึกษาเพิ่มเติมในบริเวณโดยรอบห้องบรรยายอีกทางหนึ่ง

โดยกระบวนการทั้งหมดนี้มีค่าดำเนินการวันละ ๕,๐๐๐ บาท* (ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งจะเป็นค่าวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ค่าจัดนิทรรศการชุดพัฒนาการธงชาติไทย ค่าจัดแสดงพัฒนาการธงชาติไทย รวมเสาธง ฐานธง ผืนธงชาติจากอดีตถึงปัจจุบันสำหรับจัดแสดงบนเวทีรวม ๖ แบบ รวมถึงของรางวัลสำหรับถามตอบเพื่อกระตุ้นความสนใจซึ่งได้แก่ ริสต์แบนด์ฉลอง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย มูลค่าแพคละ ๑๐๐ บาท รวม ๑๐ รางวัล และแพคเกจธงชาติไทยมูลค่าชุดละ ๘๕ บาท รวม ๕ รางวัล

* หมายเหตุ :
๑. ค่าเดินทางและค่าที่พักไม่รวมอยู่ในค่าดำเนินการดังกล่าว
๒. ค่าดำเนินการดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย


รูปของรางวัลสำหรับกิจกรรมถามตอบประกอบการบรรยาย :

๑. ริสต์แบนด์ฉลอง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย มูลค่าแพคละ ๑๐๐ บาท รวม ๑๐ รางวัล๒. แพคเกจธงชาติไทยมูลค่าชุดละ ๘๕ บาท รวม ๕ รางวัล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

๑. ผู้เข้าฟังการบรรยายจะรับรู้และเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๖ ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และใช้มาบรรจบครบรอบ ๑๐๐ ปีแล้ว พร้อมกับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของธงชาติไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงการได้รับความรู้ที่ถูกต้องเรื่อง กฎ ระเบียบ การใช้ การชัก การประดับธงชาติไทย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติ

๒. ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติโดยใช้ผืนธงไตรรงค์ ธงชาติไทย เป็นหลักยึดเหนี่ยวเพื่อให้คนไทยทุกคนมองเห็นชาติเป็นสำคัญ โดยการฉลอง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยนั้น จะมุ่งเน้นให้คนไทยทั้งประเทศมีส่วนร่วม เพื่อลดความขัดแย้งต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต โดยให้มองเห็นความเป็นชาติไทยผ่านผืนธงชาติเป็นสำคัญ ทั้งยังเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในฐานะที่ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกราชมาโดยตลอด


ตัวอย่างคลิปกิจกรรมการบรรยาย :

ตัวอย่างคลิปการจัดกิจกรรมบรรยายประวัติธงชาติไทย รวมถึงกฎ ระเบียบ การใช้ การชัก การประดับ การแสดงความเคารพ และบทลงโทษเกี่ยวกับธงชาติไทยโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย

• ประวัติธงชาติไทย การใช้ การชัก การประดับ การแสดงความเคารพธงชาติ
• บรรยายประวัติธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี
• ประวัติธงชาติไทย ณ กรมยุทธศึกษา โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก
• สอนประวัติธงชาติไทย ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม แม่สอด จ. ตาก
ตัวอย่างตารางเวลาการจัดกิจกรรมบรรยาย :

ตัวอย่างใบเกียรติบัตรที่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องธงชาติไทยจะได้รับ :

เอกสารประกอบโครงการ :

หนังสือและจดหมายการประชุมเรื่องการจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย


ธงชาติไทยราคาพิเศษ
เพื่อสนับสนุนการประดับธงชาติไทย
ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
เนื่องด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงออกแบบธงไตรรงค์และพระราชทานเป็นธงชาติไทยในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ทุกกระทรวง ทุกภาคส่วน และทุกหน่วยงาน ร่วมใจกันประดับธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ซึ่งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลอง ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งลงนามแต่งตั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามหนังสือเลขที่ ๒๑๐/๒๕๕๙

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมโดยการประดับธงชาติไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจึงได้จัดทำผืนธงไตรรงค์ธงชาติไทย ขนาดมาตรฐานกว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๙๐ ซม. จัดจำหน่ายในราคาพิเศษและเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนให้มีการประดับธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยหน่วยงานต่างๆ สามารถสั่งซื้อได้ที่ คุณสุเฑพ ศิลปงาม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยให้เป็นผู้ดูแลการจัดจำหน่ายธงชาติไทยที่ผลิตโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยธงไตรรงค์ ธงชาติไทยที่จัดทำโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมีมาตรฐานแถบสีเป็นไปตามโครงการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

และทุกๆ ยอดสั่งซื้อชุดพัฒนาการธงชาติไทย (หนึ่งชุดมี ๖ ผืน ๖ แบบ) และชุดนิทรรศการธงชาติไทย (ป้ายจัดแสดงเคลื่อนที่ Roll Up)ทุกๆ ๑,๐๐๐ บาท จะได้รับริสต์แบนด์ฉลอง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย จำนวน ๑ เส้น ฟรี ซึ่งริสต์แบนด์ฉลอง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ได้รับอนุญาตให้จัดทำโดยสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ นร ๐๑๐๖/๕๓๓๙

สำหรับหน่วยงานที่จัดซื้อชุดพัฒนาการธงชาติไทย (หนึ่งชุดมี ๖ ผืน ๖ แบบ) และชุดนิทรรศการธงชาติไทย (ป้ายจัดแสดงเคลื่อนที่ Roll Up)จะได้รับใบเกียรติบัตรจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ร่วมประดับธงชาติไทยในการฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
*รายได้จากการจำหน่ายเพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย และสมทบทุนก่อสร้างสร้างศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทย