เพลงวันชาติ 24 มิถุนายน


24 มิถุนายน 2475 ถือเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของประเทศไทยอย่างที่สุด เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีรูปแบบการปกครองที่มีรัฐสภา มีคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดและในอดีต วันที่ 24 มิถุนายน เคยถูกกำหนดให้เป็น "วันชาติ" ของประเทศด้วย ดังปรากฏอยู่ในประกาศ "เรื่องวันชาติ" ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2481 ในสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี

ส่วนการเฉลิมฉลองวันชาติ 24 มิถุนา เป็นครั้งแรกนั้น ได้ถูกจัดขึ้นในปีต่อมาคือวันที่ 24 มิถุนายน 2482 ซึ่งเป็นสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และกำหนดให้วันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ

ต่อมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีมติ "ให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2481 เรื่อง วันชาติ นั้นเสีย และให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย" โดยประกาศไว้เมื่อ 21 พฤษภาคม 2503

ซึ่งต่อมาในวันที่ 8 มิถุนายน 2503 ก็ได้มีประกาศให้ยกเลิกการหยุดราชการในวันที่ 24 มิถุนายน เพราะไม่ได้เป็นวันชาติอีกต่อไปแล้วกรุณาคลิกที่เนื้อร้องข้างล่างเพื่อฟังเพลงวันชาติ ๒๔ มิถุนา

24 มิถุนา ยนมหาศรีสวัสดิ์
ปฐมฤกษ์ของรัฐ ธรรมนูญของไทย
เริ่มระบอบอารยะประชาธิปไตย
ทั่วราษฎรไทย ได้สิทธิเสรี
สำราญ สำเริง รื่นเริง เต็มที่
เพราะชาติเรามีเอกราชสมบูรณ์
ไทยจะคงเป็นไทย ด้วยร่วมใจเทิดไทย ชโย

ชาติประเทศเหมือนชีวา ราษฎร์ประชาเหมือนร่างกาย
ถ้าแม้ว่าชีวิตมลายร่างกายก็เป็นปฏิกูล
พวกเราต้องร่วมรักพิทักษ์ไทยไพบูลย์
อีกรัฐธรรมนูญคู่ประเทศไทย
เสียกายเสียชนม์ยอมทนเสียได้
เสียชาติประเทศไทยอย่ายอมให้เสียเลย
ไทยจะคงเป็นไทย ด้วยร่วมใจเทิดไทย ชโย


ผู้แต่ง : ครูมนตรี ตราโมท