คลิกที่นี่! เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
 
 

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย


คลิกที่นี่ รายละเอียดการนำเสนอโครงการ
กิจกรรมการบรรยายและนิทรรศการ
เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย
ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (ไฟล์ PDF)คลิกที่นี่ รายละเอียดประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
กฎ ระเบียบ การใช้ การชัก การประดับ การแสดงความเคารพธงชาติไทย
จากคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย (ไฟล์ PDF)
โครงการกิจกรรมการบรรยายและนิทรรศการ
เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย
ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

โดย :

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย


นำเสนอต่อ :

ผู้จัดกิจกรรมงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย


ชื่อโครงการ :

กิจกรรมการบรรยายและนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยองค์กรที่จัดการบรรยายและนิทรรศการ :

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย

ดำเนินการโดย นายพฤฒิพล ประชุมผล

ตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย

หนึ่งในคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๐/๒๕๕๙ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีติดต่อ :

Facebook : พฤฒิพล ประชุมผล

E-mail : thaiflag@hotmail.co.th

Line ID : siamflag

Website : www.thaiflag.org และ www.siamflag.org

Youtube : www.youtube.com/user/mykeawja

ที่ตั้งเลขที่ ๑๕ ซอยลาดพร้าว ๔๓ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐


หลักการและเหตุผล :

“ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” คำกล่าวที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยก่อนที่บทเพลงชาติจะเริ่มต้นขึ้น เป็นสิ่งย้ำเตือนใจให้ได้ตะหนักถึงความสำคัญของธงชาติและเพลงชาติไทยในฐานะเป็นสัญลักษณ์ที่รวมใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียว และธงชาติไทยยังเป็นสิ่งเตือนใจให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ได้รักษาไว้ซึ่งแผ่นดินนี้เพื่อลูกหลานไทย แต่เชื่อได้ว่ายังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ทราบถึง ความเป็นมาว่า ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ที่เรายืนตรงเคารพทุกเช้าเย็นนั้นมีที่มาอย่างไร ผู้ใดเป็นผู้ออกแบบ ประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อใด และที่สำคัญกว่านั้นธงชาติไทยถือเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนรักและเทิดทูนในฐานะสัญลักษณ์สูงสุดของชาติ โดยเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่อิงการเมือง เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดกลุ่มหรือขั้วอำนาจใดๆ แต่เป็นสัญลักษณ์ที่รวมใจคนไทยให้เกิดความรักและสามัคคีร่วมกัน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงออกแบบธงไตรรงค์และพระราชทานให้เป็นธงชาติไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย ซึ่งประกาศใช้เป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติธงครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ อยู่ในมาตราที่ ๓ ดังนี้

ธงชาติสยาม รูปสี่เหลี่ยมรี มีขนาดกว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน มีแถบสีน้ำเงินแก่ กว้าง ๑ ส่วน ซึ่งแบ่ง ๓ ของขนาดกว้างแห่งธงอยู่กลาง มีแถบขาวกว้าง ๑ ส่วน ซึ่งแบ่ง ๖ ของขนาดกว้างแห่งธงข้างละแถบ แล้วมีแถบสีแดงกว้างเท่าแถบขาวประกอบชั้นนอกอีกข้างละแถบ ธงสำหรับชาติสยามอย่างนี้ให้เรียกว่าธงไตรรงค์ สำหรับใช้ชักในเรือพ่อค้าทั้งหลาย แลในที่ต่างๆ ของสาธรณชนบรรดาที่เปนชาติสยามทั่วไป ส่วนความหมายของแถบสีบนธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ที่เราท่องจำกันตั้งแต่เด็กๆ ว่า แดงคือชาติ ขาวคือศาสนา น้ำเงินคือพระมหากษัตริย์ มาจากการให้คำนิยามความหมายจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง "เครื่องหมายแห่งไตรรงค์" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ มีดังนี้

ขอร่ำรำพรรณบรรยาย ความคิดเครื่องหมาย แห่งสีทั้งสามงามถนัด ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายพระไตรรัตน์ และธรรมะคุ้มจิตไทย แดงคือโลหิตเราไซร้ ซึ่งยอมสละได้ เพื่อรักษาชาติศาสนา น้ำเงินคือสีโสภา อันจอมประชา ธ โปรดเป็นของส่วนองค์ จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์ จึ่งเป็นสีธง ที่รักแห่งเราชาวไทย ทหารอวตารนำไป ยงยุทธ์วิชัย วิชิตก็ชูเกียรติสยามฯ ดังนั้น ด้วยความที่ธงไตรรงค์เป็นธงที่พระมหากษัตริย์ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองและพระราชทานให้เป็นธงประจำชาติไทย จึงถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญสูงสุดของชาติ ที่รวมใจของคนทั้งชาติ และเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยได้รำลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษ อันก่อให้เกิดสำนึกทดแทนคุณประเทศชาติสืบไปวัตถุประสงค์ :

ด้วยเหตุผลดังกล่าว พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย จึงมีความพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในวาระการฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยเน้นการบรรยายให้ความรู้ประวัติธงชาติไทยอย่างถูกต้องพร้อมจัดนิทรรศการอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงจัดแสดงผืนธงชาติไทยแต่ละช่วงของพัฒนาการธงชาติไทย รวมทั้งกฎ ระเบียบ การใช้ การชัก การประดับ การแสดงความเคารพ และบทลงโทษ เกี่ยวกับธงชาติไทยที่คนไทยต้องรู้ ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยกลุ่มเป้าหมาย :

หน่วยงานทุกหน่วย ข้าราชการทุกสังกัด ประชาชน นักเรียน ประชาชนคนไทยทุกคน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย รับรู้ถึงรูปแบบพัฒนาการธงชาติว่ามีกี่แบบ แต่ละแบบมีความเป็นมาอย่างไร รวมถึงกฎ ระเบียบ การใช้ การชัก การประดับ การแสดงความเคารพ และบทลงโทษ เกี่ยวกับธงชาติไทยที่คนไทยต้องรู้


งบประมาณในการจัดกิจกรรม :

กิจกรรมการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย แบ่งเป็น ๒ ภาค
ภาคที่ ๑ บรรยายเรื่องพัฒนาการธงชาติไทยว่ามีกี่แบบ แต่ละแบบมีความเป็นมาอย่างไร รวมทั้งกฎ ระเบียบ การใช้ การชัก การประดับ การแสดงความเคารพ และบทลงโทษเกี่ยวกับธงชาติไทยที่คนไทยต้องรู้ การสาธิตวิธีการพับธงชาติไทยอย่างถูกต้องโดยผู้เข้าฟังการบรรยายจะได้รับผืนธงชาติไทยเพื่อฝึกหัดการพับธงชาติจริงๆ ภาคที่ ๑ นี้ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง

ภาคที่ ๒ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี ภาคนี้จะใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง นอกจากการบรรยายทั้ง ๒ ภาคแล้วยังมีการจัดนิทรรศการชุดพัฒนาการธงชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้ศึกษาเพิ่มเติมในบริเวณโดยรอบห้องบรรยายอีกทางหนึ่ง

โดยกระบวนการทั้งหมดนี้มีค่าดำเนินการวันละ ๕,๐๐๐ บาท* (ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งจะเป็นค่าวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ค่าจัดนิทรรศการชุดพัฒนาการธงชาติไทย ค่าจัดแสดงพัฒนาการธงชาติไทย รวมเสาธง ฐานธง ผืนธงชาติจากอดีตถึงปัจจุบันสำหรับจัดแสดงบนเวทีรวม ๖ แบบ รวมถึงของรางวัลสำหรับถามตอบเพื่อกระตุ้นความสนใจซึ่งได้แก่ ริสต์แบนด์ฉลอง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย มูลค่าแพคละ ๑๐๐ บาท รวม ๑๐ รางวัล และแพคเกจธงชาติไทยมูลค่าชุดละ ๘๕ บาท รวม ๕ รางวัล

* หมายเหตุ:
๑. ค่าเดินทางและค่าที่พักไม่รวมอยู่ในค่าดำเนินการดังกล่าว
๒. ค่าดำเนินการดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย


รูปของรางวัลสำหรับกิจกรรมถามตอบประกอบการบรรยาย :

๑. ริสต์แบนด์ฉลอง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย มูลค่าแพคละ ๑๐๐ บาท รวม ๑๐ รางวัล๒. แพคเกจธงชาติไทยมูลค่าชุดละ ๘๕ บาท รวม ๕ รางวัล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

๑. ผู้เข้าฟังการบรรยายจะรับรู้และเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๖ ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และใช้มาบรรจบครบรอบ ๑๐๐ ปีแล้ว พร้อมกับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของธงชาติไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงการได้รับความรู้ที่ถูกต้องเรื่อง กฎ ระเบียบ การใช้ การชัก การประดับธงชาติไทย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติ

๒. ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติโดยใช้ผืนธงไตรรงค์ ธงชาติไทย เป็นหลักยึดเหนี่ยวเพื่อให้คนไทยทุกคนมองเห็นชาติเป็นสำคัญ โดยการฉลอง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยนั้น จะมุ่งเน้นให้คนไทยทั้งประเทศมีส่วนร่วม เพื่อลดความขัดแย้งต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต โดยให้มองเห็นความเป็นชาติไทยผ่านผืนธงชาติเป็นสำคัญ ทั้งยังเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในฐานะที่ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกราชมาโดยตลอด


ตัวอย่างคลิปกิจกรรมการบรรยาย :

ตัวอย่างคลิปการจัดกิจกรรมบรรยายประวัติธงชาติไทย รวมถึงกฎ ระเบียบ การใช้ การชัก การประดับ การแสดงความเคารพ และบทลงโทษเกี่ยวกับธงชาติไทยโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย

• ประวัติธงชาติไทย การใช้ การชัก การประดับ การแสดงความเคารพธงชาติ
• บรรยายประวัติธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี
• ประวัติธงชาติไทย ณ กรมยุทธศึกษา โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก
• สอนประวัติธงชาติไทย ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม แม่สอด จ. ตาก
ตัวอย่างตารางเวลาการจัดกิจกรรมบรรยาย :

ตัวอย่างใบเกียรติบัตรที่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องธงชาติไทยจะได้รับ :

เอกสารประกอบโครงการ :

หนังสือและจดหมายการประชุมเรื่องการจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยTHAI NATIONAL FLAG MUSEUM